L'avaluació i l'acreditació de les competències professionals

Author
Homs i Ferret, O.
Date
DOI
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/avaluacio-acreditacio-competencies-professionals/avaluacio-acreditacio-competencies-professionals.pdf
Abstract

Al llarg de la vida, se’ns presenten moltes oportunitats per aprendre. Aprenem a l’aula, aprenem de les experiències personals i aprenem en l’exercici de la professió. L’acte d’aprendre comporta acumular un bagatge ric i variat de coneixements, habilitats i competències que ens farà créixer com a persones i com a professionals, i ens per- metrà tirar endavant els nostres projectes i afrontar els reptes que se’ns presentin. Part d’aquest bagatge pot ser útil i valuós en el mercat laboral, però si l’aconseguim al mar- ge de l’educació i formació formal no el tindrem reconegut en cap certificació oficial.
 

URL
www.gencat.cat/ensenyament