METODOLOGIA

La investigació es desenvolupa en tres fases:

Fase 1. Definició i revisió de les dimensions i indicadors que compondran l'escala ILT a partir de les tres accions següents:

 • Acció 1.1. Discussió metodològica de l'escala ILT en relació a altres índexs produïts en els Estats Units i Europa: Occupational Information Network (O’NET), Interagency Language Roundtable scale (ILR), European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) Computer Competence Testing (IC3), BECTA’s, DCA, DigEuLit, eLSe-Academy, DIGCOMP Framework, NCCA-ICT, Educational and Testing Service (ETS) i pel nostre equip d'investigació a Espanya (ILT). S'elaborarà una llista exhaustiva d'índexs.
 • Acció 1.2. Disseny de les variables i indicadors inclosos a l’ILT. Per això es procedirà a: 1) un procés teòric deductiu a partir de la discussió amb els membres de l'equip d'investigació, i 2) un procés inductiu que parteix de les variables i indicadors continguts a les bases de dades i sistemes d'indicadors inclosos en l'acció 1.1.
 • Acció 1.3. Discutir la validesa de l'escala ILT davant diferents sistemes de classificació ocupacional: CNO-2011, CIUO-2008 i SOC-2018. Es discutirà com afrontar les diferències entre aquests sistemes de classificació, aprofundint en els criteris de validesa, fiabilitat, sensibilitat i especificitat de l'escala ILT.

Fase 2. Assignació de valors ILT en sectors empresarials:

 • Acció 2.1. Assignació de valors ILT a la SOC-2018, CNO-2011 i ISCO-2008. S'utilitzaran diferents procediments per assignar valors; particularment:
  • Panell d'experts
  • Buidatge de bases de dades qualitatives amb descripcions de les ocupacions
  • Rutines de buidatge de bases de dades existents que continguin les variables lingüístiques i ocupacionals, observant les distribucions per a cada ocupació i sector
 • Acció 2.2. Preparació de la base de dades per l'anàlisi. Les bases de dades seleccionades contindran informació sobre competències lingüístiques i variables bàsiques pel nostre estudi, tals com classificació ocupacional dels individus. La base de dades contindrà almenys informació relativa a treballadors en els sectors amb un major contingut informacional, d'acord amb els principals sistemes de classificació ocupacional; en concret s'aplicarà als següents sectors:
  • Indústria química (codi CNAE: 24)
  • Indústria de material i equip elèctric, electrònic i òptic (codis CNAE: 31, 31, 32, 33)
  • Intermediació financera (codis CNAE: 65, 66, 67)
  • Activitats informàtiques (cdi CNAE: 72)
  • Activitats de I+D (codi CNAE: 73)
  • Altres activitats empresarials (assessoria i consultoria, codi CNAE: 74)
  • Activitats sanitàries (codi CNAE: 85)

Fase 3. Aplicació de l'escala ILT a problemes claus en relació a la construcció de categories laborals en el marc de la societat de la informació: relació entre ILT i ocupació dels treballadors i productivitat de les empreses, aportant indicacions als agents socials i les institucions públiques sobre formació segons ocupació.

 • Acció 3.1. Anàlisi estadístic. Es realitzaran anàlisis de regressió multinomial i regressió per mínims quadrats ordinaris amb l'escala ILT. L'anàlisi incorporarà els factors de control sectorial indicats en l'apartat anterior.
 • Acció 3.2. Anàlisi documental. S'analitzarà una mostra de 30 Convenis Col·lectius firmats a Espanya durant els últims 8 anys en sectors intensius en treball informacional.