RESUM

Aquest projecte dissenya una escala d'Intensitat Lingüística del Treball (ILT) i assigna valors ILT a la totalitat de les ocupacions classificades en els sistemes CNO-2011 (Classificació Nacional d'Ocupacions a Espanya); CIUO-2008 (Classificació Internacional Uniforme d’Ocupacions) i SOC-2018 (Classificació Estàndard d'Ocupacions als Estats Units d’Amèrica).

El disseny i assignació de valores ILT es realitza per un equip internacional i interdisciplinari, prenent com a punt de partida tres dimensions principals en la construcció de l'escala: a) diversitat (nombre de llengües i registres); b) abast (àmbits i canals de comunicació) i c) qualitat (nivell de coneixement en l'ús del llenguatge). L'escala ILT té quatre aplicacions principals: 1) anàlisi d'ocupació dels treballadors segons intensitat lingüística de l'estructura ocupacional, 2) anàlisi de la productivitat i competitivitat de les empreses segons components lingüístics dels processos productius, 3) implicacions sobre el reconeixement d'ILT en la negociació col·lectiva de les categories professionals en el marc de l'economia informacional i, 4) accions formatives específiques segons el nivell d’ILT de cada ocupació.

La investigació es desenvolupa en tres fases: 1a) definició i revisió de les dimensions i indicadors que compondran l'escala ILT; 2a) assignació de valors a través d'un panell de més de 90 experts a Espanya, Estats Units, Mèxic, Alemanya, Àustria i Suïssa, i 3a) aplicació de l'escala ILT a problemes claus de les categories laborals en el marc de la societat de la informació: a) relació entre ILT i ocupació dels treballadors; b) efectes dels nous requeriments lingüístics del treball sobre la promoció laboral, particularment observables a través de les definicions de carreres professionals en els convenis col·lectius.