OBJECTIUS

L'objectiu general del projecte d'investigació és:

Desenvolupar i aplicar una escala d’Intensitat Lingüística del Treball (ILT)

Aquest objectiu es desglossa en 3 sub-objectius:

 • Sub-Objectiu 1. Desenvolupar l'escala d'Intensitat Lingüística del Treball (ILT). El concepte ILT captura la importància de l'ús del llenguatge en l'exercici ocupacional a partir de tres dimensions:
  • diversitat i simultaneïtat (nombre de llenguatges),
  • abast (canals de comunicació i tipus de tasques en les que el llenguatge s'incorpora al procés productiu),
  • qualitat (grau de formalitat i excel·lència del llenguatge necessari pel desenvolupament de les tasques).
 • Sub-Objectiu 2. Implementar l'escala ILT
 • Sub-Objectiu 3. Difondre l'índex ILT entre les institucions nord-americanes i europea
  • Acció 3.1. Difusió de resultats en universitats i institucions europees i nord-americanes
  • Acció 3.2. Publicació de la matriu ILT (on-line i en accés obert).