CONTEXT D’INVESTIGACIÓ

Els processos de globalització, terciarització i informacionalització de l'economia condueixen a que un creixent nombre d'ocupacions i treballadors precisin d'un major component de treball intel·lectual i, per tant, lingüístic. Això es deu a que en l'economia digital, la informació i el coneixement estan codificats, transmesos i representats lingüísticament. L'exemple més evident de sistema de codis és el llenguatge natural. La redacció i lectura d'un article científic, una notícia a un diari digital o el disseny d'una aplicació informàtica també es produeixen sota codis professionals i informàtics, i, particularment, cada un és produït en el marc d'ocupacions amb particulars necessitats lingüístiques. Aquestes habilitats, complexes, són tant de caràcter sociocultural, tècnic-professionals com estrictament digitals en tant que intermediades per ordinadors.

Per tant, el projecte que es presenta es situa en l’“especialització lingüística” requerida a les ocupacions de l'era digital. Considerem necessari aprofundir en els processos productius del capitalisme informacional prenent les ocupacions com unitat d'observació. El motiu està en que la creació de riquesa, la productivitat i la ocupació a les societats avançades depèn de la producció i gestió d'informació i coneixement, que se transmeten i produeixen a través del llenguatge.

Encara que s'hagi avançat en el coneixement transversal sobre les competències a l'entorn digital, poc es coneix sobre les necessitats específiques segons ocupacions. Més concretament, no existeix, fins data d'avui, cap estudi que estableixi els codis lingüístics requerits en cada ocupació per exercir eficaçment i eficient les activitats del lloc de treball. Per tant, considerem que és necessari aprofundir en l'especialització ocupacional al marc informacional a fi de fer front a problemes clau en la nostra societat, tals com l'ocupació i la productivitat de les empreses. Per això, l'objectiu principal d'aquesta investigació és el disseny d'una escala d'Intensitat Lingüística del Treball (ILT), que assigni valors a les seves diferents dimensions i indicadors, i implementar-la a problemes de productivitat i ocupació.

Un cop creada aquesta escala ILT, en posteriors investigacions, podrà utilitzar-se per evidenciar el seu impacte en termes d'èxit empresarial, competitivitat organitzacional, rendibilitat, capacitat efectiva de presa de decisions, una comunicació més efectiva amb la indústria i les professions, etc.; permetent-se a més la comparació entre elles.